1. KAUPADE OSTMIS- JA MÜÜGI REEGLID

1.1. El. Pood – Müüja veebileht/pood (Lucaffe.lt), mida kasutatakse Ostja, tema tellimuse, kontaktandmete, makse- ja tarneandmete tuvastamiseks;
1.2. Müüjaks on MiaItalia UAB, juriidilise isiku kood 302617971, asukoha aadress Liepkalnio tn. 22, LT-02105 Vilnius;
1.3. Ostja – täisealine füüsiline isik, kes ostab Kaupa Müüjalt, alaealine (14-18-aastane) füüsiline isik vanemate või eestkostjate nõusolekul (v.a juhud, kui ta käsutab oma sissetulekuid iseseisvalt), juriidiline isik või loetletud isikute volitatud esindaja;
1.4. Kaubad – Müüja e-post Poes ja füüsilistes kauplustes müüdavad kaubad;
1.5. Tellimus – Ostja poolt ostetud kaupade nimekiri;
1.6. Reeglid – Ostu-müügi reeglid, mis määravad Ostja ja Müüja omavahelised suhted, õigused, kohustused ja vastutuse.

2. ÜLDSÄTTED
2.1. Käesolevad Reeglid on pooltele siduv juriidiline dokument, mis sätestab Ostja ja Müüja õigused ja kohustused, Kauba ostmise ja selle eest tasumise tingimused, Kauba kohaletoimetamise ja tagastamise korra, Kauba üleandmise ja tagastamise korra, kauba ostja kohustused. pooled ja muud Kauba ostu-müügiga seotud sätted Müüjalt Kauba ostmisel.
2.2. Ostja peab Müüjale Tellimust esitades tutvuma käesolevate Reeglitega ja kinnitama, et ta on seda teinud Lepingu sõlmimiseks ja Tellimuse kohaletoimetamiseks vajalike andmete esitamisel.
2.3. Müüjal on õigus Reegleid igal ajal muuta, arvestades õigusaktidega kehtestatud nõudeid. Reeglite muudatustest teavitatakse ostjat e-posti teel. poes.

3. REEGLIDE RAKENDAMISE ALGUSHETK
3.1. Ostja ja müüja vaheliste suhete reeglid hakkavad kehtima hetkest, kui:
3.1.1. Ostja vormistab tellimuse e-posti teel. Poes esitage lepingu sõlmimiseks vajalikud andmed, tellige kohaletoimetamine, vajutage lingile “Osta”;
3.1.2. Telefoni teel ostes esitab ostja müüjale vajalikud andmed lepingu sõlmimiseks, tellimuse vormistamiseks ja kohaletoimetamiseks;
3.1.3. Ostja esitab lepingu sõlmimiseks Tellimuse ja liisingufirmade tarbijakrediiditeenuse kasutamiseks vajalikud dokumendid.

4. OSTJA ÕIGUSED
4.1. Ostjal on õigus osta Müüjalt Kaupa vastavalt käesolevatele Reeglitele.
4.2. Ostjal on õigus neljateistkümne päeva jooksul põhjust avaldamata keelduda ja tagastada e-posti teel ostetud kaup. Poes. Vastavalt käesolevas artiklis sätestatule teavitab Ostja Müüjat Kauba tagastamisest, esitades vabas vormis avalduse, milles on välja toodud tema otsus Kaubast keelduda ja Kauba tagastada. Kauba tagastamisest keeldumise ja tagastamise teade esitatakse Müüjale e-posti teel. e-posti teel Parduotuvėje arba Pardavėjo fizinėse parduotuvėse raštu. Ostja peab Kauba Müüjale saatma või üle andma viivitamata ja mitte hiljem kui neljateistkümne päeva jooksul arvates Müüjale kauba tagastamisest keeldumise ja tagastamise teate esitamise päevast. Ostja kannab ainult Kauba tagastamise otsesed kulud.
4.3. Ostjal on õigus Kaubast keelduda ja Kauba tagastada pärast punktis 4.2 nimetatud 14-päevase perioodi möödumist. Ostja peab sellest Müüjat kirjalikult teavitama, märkides ära tagastatava(d) toote(d) ja tagastamise põhjuse. Selguse huvides ei tähenda see säte, et Müüja on kohustatud tagastatud Kauba vastu võtma ja igal konkreetsel juhul teeb Müüja pärast tagastussooviga tutvumist otsuse Kauba tagastamise kohta. Selguse huvides ei tähenda see säte, et Müüja on kohustatud tagastatud Kauba vastu võtma ja igal konkreetsel juhul teeb Müüja pärast tagastussooviga tutvumist otsuse Kauba tagastamise kohta.
4.4. Ostja võib Reeglite punktis 4.3 sätestatud õigust kasutada üksnes juhul, kui Toode ei ole kahjustatud, selle välimus ei ole põhimõtteliselt muutunud ja seda ei ole kasutatud.
4.5. Juhul, kui Ostja ostab Müüjalt Kauba komplekti ja vastavalt Reeglite 4.3. soovib punktis sätestatud õiguse alusel teatud (teatud) Toode(t)est keelduda, peab ta tagastama Müüjale Kauba täiskomplekti. Juhul, kui komplektis olevatest kaupadest vähemalt üks ei vasta Reeglite punktis 11.4 toodud nõuetele, on Müüjal õigus keelduda tagastatava Kauba komplekti vastuvõtmisest.
4.6. Käesolevate reeglite punktides 4.2 ja 4.3. Artiklid ei kehti pakendatud Kaupadele, mis on pärast kohaletoimetamist pakendatud ja mis ei sobi tagastamiseks tervislikel või hügieenilistel põhjustel.

5. OSTJA KOHUSTUSED
5.1. Ostja peab Kauba eest tasuma ja selle vastu võtma käesolevate reeglitega kehtestatud korras.
5.2. E-posti kasutamine kaupluses kohustub Ostja täitma käesolevaid Reegleid, muid E-posti teel edastatud tingimusi. kaupluses ja Leedu Vabariigi õigusaktid.

6. MÜÜJA ÕIGUSED
6.1. Müüjal on õigus määrata minimaalne tellimuse suurus oma äranägemise järgi ja palju muud . miinimumsumma, mille saavutamisel toimub Ostja Tellimuse tasuta kohaletoimetamine. Selle summa suurus on märgitud Müüja tarnetingimustes.
6.2. Kui ostja üritab kahjustada E. poe töö stabiilsuse ja turvalisuse tagamiseks või rikub oma kohustusi, on Müüjal õigus viivitamatult ja hoiatamata piirata või peatada tema e-posti kasutamise võimalus. poes.
6.3. Kui Ostja valib Reegli 8.1.3. punktis sätestatud makseviisil – sularahas Kauba üleandmise hetkel – tellimuses toodud andmetes ebaselguse korral võtab Müüja Ostjaga ühendust tema poolt määratud kontaktidel. Müüjal on õigus tellimus ilma Ostjat ette teatamata tühistada, kui Müüja ei saa Ostjaga ühendust 3 (kolme) tööpäeva jooksul.

7. MÜÜJA KOHUSTUSED
7.1. Müüja kohustub käesolevates reeglites ja El. Kaupluses kehtestatud tingimustel tagada Ostjale võimalus kasutada E-posti. poeteenused.
7.2. Müüja kohustub austama Ostja privaatsusõigust talle kuuluvale isikuandmetele ning töötlema Ostja poolt määratud isikuandmeid üksnes vastavalt Reeglite 12. peatükile ja Leedu Vabariigi õigusaktidega kehtestatud korrale.
7.3. Müüja kohustub Tarnima Ostja poolt tellitud Kauba Ostja poolt määratud aadressile Reeglite punktis 9 toodud tingimustel.
7.4. Müüja, kuna olulistel asjaoludel ei ole võimalik tellitud Toodet Ostjale tarnida, kohustub pakkuma võimaluste piires analoogset või sarnast Toodet. Kui Ostja keeldub analoogset või sarnast Toodet vastu võtmast, kohustub Müüja ettemaksu sooritamise korral Ostjale tasutud raha tagastama 3 (kolme) tööpäeva jooksul.
7.5. Pärast seda, kui ostja kasutab eeskirja 4.2. – 4.3. seaduses sätestatud punktid ja reeglite 4.5 olemasolul. punktis, kohustub Müüja tagastama Ostjale tasutud raha 14 (neljateistkümne) päeva jooksul, mida arvestatakse Kauba tagastamise teatise saamise päevast, kuid mitte varem kui kuni Kauba tagastamiseni Müüjale või kuni Ostja esitab tõendi, et Kaup on Müüjale saadetud.

8. KAUPA EEST MAKSE KORD JA TINGIMUSED
8.1. Ostja saab Kauba eest tasuda ühel järgmistest viisidest:
8.1.1. Elektrooniline pangandus tähendab ettemaksu, kasutades Ostja poolt kasutatavat elektroonilist pangasüsteemi. Mokant už Prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo Užsakymą. Ostja kannab raha Müüja kontole enda valitud vastavas pangas. Vastutus andmete turvalisuse eest lasub sel juhul vastaval pangal, kuna kõik rahalised tehingud toimuvad panga elektroonilises pangasüsteemis.
8.1.2. Pangaülekandega – see on ettemaks, kui Ostja kannab oma kontolt raha Müüja kontole vastavalt esitatud Tellimuse arvele.
8.1.3. Sularahas Kauba üleandmisel/tulemisel – Ostja tasub Kauba eest kauba üleandmise/tulemise hetkel Kaupa üleandva Müüjale või tema volitatud esindajale või Müüja füüsilistes kauplustes.
8.1.4. Kaardiga Müüja füüsilistes kauplustes – Ostja tasub Kauba eest pangakaardiga, tulles sellele järgi Müüja füüsilistes kauplustes.
8.1.5. Pangaülekandega peale Kauba üleandmist – Ostja tasub Kauba eest teatud perioodi jooksul, mis on Müüjaga eraldi kokku lepitud ja sõlmitud eraldi koostööleping.
8.1.6. Liisingufirmade tarbijakrediidilepingute sõlmimise teenuse kasutamine on makseviisiks, kui Ostja (füüsiline isik) ja liisingfirma sõlmivad Müüjalt Kauba ostmise lepingu.

9. KAUPA KOHALETOIMETAMINE JA KOOSTÖÖ
9.1. Kauba tellimisel saab Ostja valida Kauba kohaletoimetamise viisi . kasutada Müüja volitatud esindaja poolt pakutavat Kauba kohaletoimetamise teenust või tulla kaubale järele Müüja füüsilistest kauplustest.
9.2. Kauba kohaletoimetamine Ostjale:
9.2.1. Ostja, kes on tellimise käigus valinud Kauba kohaletoimetamise teenuse, kohustub märkima Kauba täpse kohaletoimetamise koha.
9.2.2. Ostja kohustub Kauba ise vastu võtma või Tellimuse vormistamisel märkima isiku, kes Kaubale järele tuleb. Juhul, kui Ostja (või muu kindlaksmääratud isik) ei saa kaupa vastu võtta ning Kaup toimetatakse nimetatud aadressile ja muudele Ostja esitatud andmetele, ei ole Ostjal õigust esitada Müüjale kauba kohaletoimetamise kohta pretensioone. kauba valele üksusele.
9.2.3. Kauba toimetab kohale Müüja või tema volitatud esindaja.
9.2.4. Kauba kohaletoimetamise (transpordi) tasu arvutatakse, võttes arvesse Tellimuse suurust ja tarnekohta:
9.2.4.1. Tasuta – kui ostukorvi summa ületab 209 €;
9.2.4.2. Kui ostukorvi summa on väiksem kui 209€ Saatekulu varieerub olenevalt paki suurusest ja saatmisriigist;
9.2.4.3. Kauba toimetamisel Kura sääre piirkonda kehtib lisatasu.
9.2.5. Kui Ostja soovib Kauba kohaletoimetamist väljaspool Leedut, lepitakse Tellimuse kohaletoimetamise tingimused läbi eraldi kokkuleppes.
9.3. Kaubale järeletulemisel Müüja füüsilistesse kauplustesse tuleb Kaubale järele tulla Ostjal või muul Tellimuse vormistamise ajal märgitud isikul pärast seda, kui Müüja on kinnitanud, et Tellimus on juba valmis.
9.4. Kui Ostja esitab Tellimuse tööpäevadel enne kella 16:00, toimetab Müüja või tema volitatud esindaja Kauba kohale 1 tööpäeva jooksul. Kauba tõrgete või puudumise korral teavitab Müüja koheselt Ostjat Kauba võimalikust pikemast tarneperioodist ning kui Ostja on sellega rahul, jätkab Müüja Tellimuse kohaletoimetamist.
9.5. Müüja vabaneb kõigil juhtudel vastutusest Kauba kohaletoimetamise tähtaegade rikkumise eest, kui Kaup jääb Ostjale üle andmata või tarnitakse hiljaks Ostja süül või Ostjast mitteolenevatel asjaoludel.
9.6. Kauba Ostjale üleandmisel peab Ostja koos Müüja või tema volitatud esindajaga kontrollima saadetise ja Toote(de) seisukorda ning allkirjastama saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi. Pärast Ostja poolt saadetise üleandmise-vastuvõtmise dokumendi allkirjastamist loetakse, et saadetis on üle antud sobivas seisukorras, Kaubal puuduvad kahjustused, mille päritolu ei saa seostada tehase defektiga ning Toote(de) komplekti ebakõlad (nagu saab kindlaks teha Kauba välise kontrolli käigus). Peale saatedokumendi allkirjastamist loetakse, et saadetis on heas seisukorras, kaup on kahjustusteta, mille päritolu ei saa seostada faatsi defektiga ning Toote(de) kompletti ebakõlad (nagu saab teha Kauba ebakõlad väliskontrolli käigus). ). Kui Ostja neid toiminguid ei tee, on Müüja vabastatud vastutusest Ostja ees Kauba kahjustamise eest, kui sellise kahju tekkimise aluseks ei ole tehaseviga ja Kauba komplekti lahknevuste tõttu, kui need lahknevusi saab tuvastada Kauba välise kontrolli käigus.

10. HEA KVALITEEDI JA KASUTUSSOBILIKKUSE TÄHTAJA GARANTII
10.1. Iga Müüja Toote omadused on üldjuhul märgitud igale Tootele lisatud Tootekirjelduses.
10.2. Müüja ei vastuta selle eest, et El. kaupluses oleva Kauba värvus, kuju või muud parameetrid ei pruugi Ostja poolt kasutatava kuvari omaduste tõttu vastata Kauba tegelikule suurusele, kujule ja värvile.
10.3. Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose. Konkreetse Toote kirjeldust loetakse käesolevate reeglite lahutamatuks osaks.
10.4. Müüja poolt antav kvaliteedigarantii ei piira ega piira tarbija õigusi, mis on neile õigusaktidega kehtestatud pärast ebasobiva kvaliteediga Toote või teenuse ostmist.
10.5. Müüja Kaubale garantiiteenust ei osuta, suunates Ostja igal konkreetsel juhul garantiiteeninduskeskusesse.
10.6. Juhtudel, kui õigusaktide alusel on konkreetsele Kaubale määratud kindel aegumiskuupäev, kohustub Müüja müüma sellised kaubad Ostjale selliselt, et talle antakse reaalne võimalus seda Kaupa kasutada kuni kauba ostukuupäeva lõpuni. aegumiskuupäev.
10.7. Juhtudel, kui Tootele ei ole kehtestatud garantiiaega, vastavalt käesolevate reeglite punktile 10.3 ja müüdud Tootel puuduste ilmnemisel vastutab Müüja Toote puuduste eest, mis ilmnevad kahe aasta jooksul kauba üleandmisest arvates. Toode. Kui selgub, et müüdud Tootel on puudused, on Ostjal õigus käesolevas artiklis märgitud tähtaja jooksul pöörduda Müüja poole vastavalt käesolevate reeglite punktile 11.2 või lahendada vaidlus punktis 14.3 sätestatud korras.

11. KAUPADE TAGASTAMINE JA VAHETUS
11.1. Müüdud kauba puudused kõrvaldatakse, ebakvaliteetsed kaubad asendatakse, tagastatakse vastavalt Leedu Vabariigi tsiviilseadustikule (edaspidi – Tsiviilkoodeks), Leedu Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2014.a. otsusega nr. 738 kinnitatud jaekaubanduseeskirja ja käesoleva eeskirja sätteid.
11.2. Ostjal, kellele müüdi ebakvaliteetne või puudustega Toode, on omal valikul õigus garantiiajal (punktid 10.3 ja 10.7):
11.2.1. nõuda Müüjalt Toote puuduste tasuta kõrvaldamist (Toote parandamist);
11.2.2. nõuda Müüjalt ebapiisava kvaliteediga Toote tasuta asendamist sobiva kvaliteediga Toote vastu;
11.2.3. nõuda Müüjalt hinna vastavat alandamist;
11.2.4. nõuda tasutud hinna tagastamist.
11.3. Toote(de) tagastamiseks Eeskirjas toodud juhtudel tuleb Ostjal võtta ühendust Müüjaga ja esitada vabas vormis kirjalik taotlus Toodete tagastamiseks.
11.4. Kauba tagastamisel Ostjale tuleb vastavalt käesolevate reeglite punktile 4.3 järgida järgmisi tingimusi:
11.4.1. tagastatav Toode peab olema originaalpakendis korralikus pakendis (see punkt ei kehti defektse Toote tagastamise korral);
11.4.2. Toode peab olema Ostja poolt kahjustamata;
11.4.3. Toode peab olema kasutamata, oma kaubanduslikku välimust kaotamata (silt terve, kaitsekile maha rebimata jne) (puuduliku Toote tagastamise korral see punkt ei kehti);
11.4.4. tagastatav Toode peab olema samas komplektatsioonis, mis Ostja sai;
11.4.5. Toote tagastamisel on vajalik esitada ostudokument ja kirjalik avaldus Toote tagastamiseks.
11.5. Ostja saab tagastatud Kauba ise toimetada Müüja füüsilistesse kauplustesse määratud tööaegadel või saata need enda valitud kullerteenuseid kasutades. Juhul, kui Toode tagastatakse 4.2. ja 4.3. seadusest tulenevalt kannab Kauba tagastamise kulud Ostja.
11.6. Kõikidel juhtudel kantakse raha tagastatud Kauba eest maksekorraldusega ja ainult maksja pangakontole.

12. ISIKUANDMETE KAITSE
12.1. Ostja peab Müüjale Tellimust esitades esitama isikuandmed, mille abil Müüja saab Ostja tuvastada, Tellimuse kohale toimetada, lisateabe vajaduse korral ühendust võtta või (kliendi nõusolekul) kasutada seda otseturunduse eesmärgil.
12.2. Tellimuse esitamisega nõustub Ostja saatma enda poolt märgitud e-posti aadressile ja telefoninumbrile infoteateid, mis on vajalikud Kauba tellimuse täitmiseks.
12.3. Ostja, kes ei soovi oma e-posti aadressi või telefoninumbri kasutamist otseturunduse eesmärgil, peab sellest Müüjat teavitama.
12.4. Müüja kinnitab, et Ostja poolt määratud isikuandmeid töödeldakse ainult Müüjalt Kauba ostmise ja otseturunduse eesmärgil (v.a juhud, kui Ostja teatab Reeglite punktis 12.3 toodud korras, et ta teeb seda ei soovi oma isikuandmete töötlemist otseturunduse eesmärgil). Müüja kohustub mitte avaldama Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud Müüja partnerid, kes osutavad Kauba kohaletoimetamist või muid Ostja tellimuse nõuetekohase täitmisega seotud teenuseid. Kõigil muudel juhtudel saab Ostja isikuandmeid kolmandatele isikutele avaldada ainult Leedu Vabariigi õigusaktidega sätestatud korras.
12.5. Isikuandmeid, mida Ostja kasutab oma krediit- või deebetkontodelt Müüjale pangasüsteemides ülekandeid tehes, käsitletakse turvaliselt, kasutades turvalise ühenduse tagamiseks SSL (Secure Socket Layer) sertifikaate. Kogu vastutuse nende isikuandmete eest kannavad Ostja kasutatavad pangad.
12.6. Ostjal kui andmesubjektil on õigus saada teavet selle kohta, kuidas tema isikuandmeid töödeldakse, neid parandada, kustutada või nende töötlemisele vastuväiteid esitada.
12.7. Ostjale täieõigusliku E. poe valikuid, salvestab Müüja Ostja arvutisse (seadmesse) info – küpsised. Müüja kasutab salvestatud teavet Ostja eelmise e-posti aadressina. kaupluse külastaja tuvastamiseks, Ostja ostukorvi pandud ostude info salvestamiseks, veebilehe külastatavuse statistika kogumiseks. Ostjal on võimalus üle vaadata, millist teavet (küpsiseid) Müüja salvestab ja saab kustutada osa või kõik salvestatud küpsised. Samuti on ostjal õigus mitte nõustuda oma arvutis (seadmes) teabe (küpsiste) salvestamise ja kasutamisega, kuid sel juhul teatud e-kirjad poe funktsioonid ei pruugi talle saadaval olla. Reeglitega nõustudes nõustub ostja teabe salvestamisega tema arvutisse (seadmesse). Ostja saab antud nõusoleku igal ajal tagasi võtta, muutes oma Interneti-brauseri seadeid või pöördudes Müüja poole.
12.8. Kõik isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või juhised tuleb Ostjal esitada Müüjale kirjalikult. Ostjalt sellise taotluse või juhise saamisel esitab Müüja Ostjale kirjaliku vastuse hiljemalt 30 (kolmekümne) kalendripäeva jooksul.
12.9. Kui Ostja ei nõustu Reeglite käesolevas punktis toodud Isikuandmete kaitse sätetega, kaotab Ostja õiguse kasutada E-posti. poe pakutavad teenused.

13. VASTUTUS
13.1. Ostja vastutab täielikult tema poolt esitatud isikuandmete õigsuse eest. Kui Ostja ei esita täpseid isikuandmeid, ei vastuta Müüja sellest tulenevate tagajärgede eest ning tal tekib õigus nõuda Ostjalt tekkinud otseste kahjude hüvitamist.
13.2. Ostja vastutab E-posti teel tehtud toimingute eest. poes.
13.3. Müüja vabaneb igasugusest vastutusest juhtudel, kui kahju tekib seetõttu, et Ostja, olenemata Müüja soovitustest ja oma kohustustest, ei tutvunud käesolevate Reeglitega, kuigi talle oli selline võimalus antud.
13.4. Kui müüja e-post pood sisaldab linke teiste ettevõtete, asutuste, organisatsioonide või eraisikute veebilehtedele, Müüja ei vastuta seal leiduva teabe ega tegevuste eest, ei teosta ega kontrolli nende veebilehtede üle ega esinda neid ettevõtteid ja isikuid.
13.5. Müüja ei vastuta Ostja ja Müüja partnerite vastastikuste kohustuste nõuetekohase täitmise eest, kelle teenuseid Ostja tellib.
13.6. Kahju tekkimisel hüvitab süüdlane teisele poolele otsesed kahjud.

14. LÕPPSÄTTED
14.1. Need eeskirjad on koostatud kooskõlas Leedu Vabariigi õigusaktidega.
14.2. Nende reeglite alusel tekkivaid suhteid reguleerib Leedu Vabariigi seadus.
14.3. Kõik käesolevate reeglite rakendamisest tulenevad erimeelsused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta, lahendatakse vaidlused Leedu Vabariigi seadustega kehtestatud korras, sealhulgas, kuid mitte ainult:
14.3.1. Ostjal on õigus nõuda/kaebada E. Kauplusest ostetud kaubad tuleb esitada riiklikule tarbijaõiguste kaitse talitusele (Vilniaus tn. 25, 01402, Vilnius, e-post: tarnyba@vvtat.lt, telefon: 8 5 262 67 51, faks: 8 5 279 1466, veebilehel http:// www.vvtat.lt/, samuti Riikliku Tarbijaõiguste Kaitse Talituse üksustele maakondades);
14.3.2. Ostjal on õigus vaidlus lahendada alternatiivse elektroonilise tarbijavaidluste lahendamise platvormi (EGS) abil, mis on kättesaadav veebilehel – https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event= main.home2.show&lng= LT. Leedu kontaktkeskus – riiklik tarbijaõiguste kaitse teenistus – http://www.vvtat.lt/;
14.3.3. Ostjal on õigus pöörduda kohtusse Leedu Vabariigi tsiviilkohtumenetluse seadustikuga kehtestatud korras.