Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1. SĄVOKOS

1.1. Pardavėjas – UAB “MIA ITALIA” ,įmonės kodas 302617971, adresas Liepkalnio 22, LT-02105 Vilnius, Lietuva;

1.2. El. Parduotuvė – Pardavėjo internetinė svetainė/parduotuvė (lucaffe.lt), kuria besinauduodamas Pirkėjas gali pateikti užsakymą, nustatyti siuntimo sąlygas, bei apmokėti prekes;

1.3. Prekės – Pardavėjo El. Parduotuvėje ir fizinėse parduotuvėse parduodamos prekės;

1.4. Pirkėjas – iš Pardavėjo įsigyjantis Prekes pilnametis fizinis asmuo, nepilnametis (iki 18 metų) fizinis asmuo turintis tėvų arba rūpintojų sutikimą, juridinis asmuo ar išvardintų asmenų įgaliotas atstovas;

1.5. Užsakymas – Pirkėjo užsakomų prekių sąrašas;

1.6. Taisyklės – Pirkimo–Pardavimo taisyklės, nustatančios tarpusavio santykius, teises, pareigas ir atsakomybes tarp Pirkėjo ir Pardavėjo.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises ir pareigas, Prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygas, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, bei kitas su Prekių pirkimu–pardavimu susijusias nuostatas.

2.2. Pirkėjas, pateikiantis Užsakymą Pardavėjui, privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir patvirtina tai padaręs, Užsakymo patvirtinimo metu.

2.3. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu pakeisti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie Taisyklių pasikeitimus bus informuotas El. parduotuvėje.

3. TAISYKLIŲ TAIKYMO PRADŽIOS MOMENTAS

3.1. Taisyklės santykiams tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pradedamos taikyti nuo to momento, kai:

3.1.1. Pirkėjas sufuormuoja užsakymą El. Parduotuvėje, pateikia duomenis reikalingus Sutarčiai sudaryti, užsakymui pristatyti, paspaudžia nuorodą „Pirkti“;

3.1.2. Pirkėjas pateikia Užsakymą bei dokumentus, reikiamus pasinaudoti lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito paslaugos sutarčiai sudaryti.

4. PIRKĖJO TEISĖS

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti Prekes iš Pardavėjo laikydamasis šių Taisyklių.

4.2. Pirkėjas turi teisę nenurodydamas priežasties per keturiolika dienų atsisakyti ir grąžinti Prekes pirktas El. Parduotuvėje. Pirkėjas, vadovaujantis šio straipsnio nuostatomis, apie Prekių grąžinimą praneša Pardavėjui pateikdamas laisvos formos pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti ir grąžinti Prekes. Pranešimas apie Prekių atsisakymą ir grąžinimą pateikiamas Pardavėjui el. paštu nurodytu El. Parduotuvėje. Pirkėjas ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo pranešimo pateikimo dienos turi išsiųsti arba perduoti Prekes Pardavėjui. Pirkėjui tenka tik tiesioginės Prekių grąžinimo išlaidos.

4.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti ir grąžinti Prekes ir pasibaigus 4.2 straipsnyje nurodytam 14 dienų terminui, jeigu tai atitinka atskiro produkto garantines sąlygas. Pirkėjas apie tai turi pranešti Pardavėjui raštu, nurodant pageidaujamą grąžinti Prekę (-es) ir grąžinimo priežastį. 4.4. Pardavėjas pasilieka teisę nepripažinti Pirkėjo prašymo, jeigu prekė buvo sugadinta netinkamo naudojimo metu.

4.5. Pardavėjas pasilieka teisę nepripažinti Pirkėjo prašymo, jeigu Prekė buvo dalinai sunaudota.

4.6 Pardavėjui priimus Pikrėjo Prekių gražinimo prašymą, Prekių grąžinimas ir perdavimas atliekamas pagal atskirtai Pirkėjo ir Pardavėjo sutartas sąlygas.

4.6. Šių Taisyklių 4.2 ir 4.3. straipsniai nėra taikomi supakuotoms Prekėms, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.

5. PIRKĖJO PAREIGOS

5.1. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Naudodamasis El. parduotuve Pirkėjas įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, pateiktų El. parduotuvėje bei Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6. PARDAVĖJO TEISĖS

6.1. Pirkėjui bandant pakenkti El. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžiant savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis El. parduotuve.

7. PARDAVĖJO PAREIGOS

7.1. Pardavėjas įsipareigoja Taisyklėse ir El. Parduotuvėje nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis El. parduotuvės paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją ir Pirkėjo nurodytus asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių 12 skyriuje ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas Prekes jo nurodytu adresu 9 Taisyklių skyriuje nurodytomis sąlygomis.

7.4. Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos Prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę Prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią Prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 3 (tris) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

7.5. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2. punkte numatyta teise, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, skaičiuojamų nuo pranešimo apie Prekės grąžinimą gavimo dienos, bet ne anksčiau nei kol Prekės gražintos Pardavėjui arba kol Pirkėjas pateikia įrodymą, kad Prekės yra išsiųstos Pardavėjui.

8. PREKIŲ APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

8.1. Pirkėjas gali atsiskaityti už Prekes vienu iš šių būdų:

8.1.1. Elektronine bankininkyste – tai išankstinis apmokėjimas pasinaudojant Pirkėjo naudojama elektroninės bankininkystės sistema. Mokant už Prekes šiuo būdu, Pirkėjui elektroninės bankininkystės sistemoje sugeneruojamas mokėjimas pagal jo Užsakymą. Pinigus Pirkėjas perveda į atitinkamame jo pasirinktame banke esančią Pardavėjo sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

8.1.4. Kortele Pardavėjo fizinėse parduotuvėse – Pirkėjas banko kortele už Prekes sumoka jas atsiimdamas Pardavėjo fizinėse parduotuvėse.

8.1.5. Banko pavedimu po Prekių pristatymo – Pirkėjas už Prekes sumoka per tam tikrą laikotarpį, kurį atskirai sutaria su Pardavėju bei pasirašo atskirą bendradarbiavimo sutartį.

8.1.6. Naudojantis lizingo bendrovių teikiama vartojimo kredito sutarčių sudarymo paslauga – tai atsiskaitymo būdas, kai Pirkėjas (fizinis asmuo) ir lizingo bendrovė sudaro sutartį dėl Prekių pirkimo iš Pardavėjo.

9. PREKIŲ PRISTATYMAS IR ATSIĖMIMAS

9.1. Pirkėjas, užsakydamas Prekes, gali pasirinkti Prekių pristatymo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo įgalioto atstovo teikiama Prekių pristatymo paslauga arba atsiimti Prekes iš Pardavėjo fizinių parduotuvių.

9.2. Prekių pristatymas Pirkėjui:

9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs Prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią Prekių pristatymo vietą.

9.2.2. Pirkėjas įsipareigoja Prekes priimti pats arba Užsakymo sudarymo metu nurodyti asmenį, kuris atsiims Prekes. Tuo atveju, kai Pirkėjas (ar nurodytas kitas asmuo) Prekių priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

9.2.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.

9.2.4. Prekių pristatymo (transportavimo) mokestis skaičiuojamas atsižvelgiant į Užsakymo dydį ir pristatymo vietą.

9.3. Prekes atsiimant fizinėse parduotuvėse, Prekes privalo atsiimti Pirkėjas ar kitas Užsakymo pateikimo metu nurodytas asmuo, po to kai Pardavėjas patvirtina, kad Užsakymas jau yra paruoštas.

9.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

9.6. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos ir Prekės (-ių) būklę bei pasirašyti siuntos perdavimo–priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimo–priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės, Prekių pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei Prekės (-ių) komplektacijos neatitikimų (tokių, kuriuos galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu) nėra. Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Prekė(-ės) yra pažeista (-os) ir/ar Prekė (-ės) yra netinkamos komplektacijos, Pirkėjas privalo tai pažymėti siuntos perdavimo–priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos ir/ar Prekės (-ių) pažeidimo/neatitikimų aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas bei dėl Prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės Prekių apžiūros metu.

10. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA IR TINKAMUMO NAUDOTI TERMINAS

10.1. Kiekvienos Pardavėjo Prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos Prekės esančiame Prekės aprašyme.

10.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad El. parduotuvėje esančios Prekės spalva, forma ar kitas parametras gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.3. Pardavėjas tam tikroms Prekių rūšims suteikia tam tikrą laiką galiojančią daiktų kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių Prekių aprašymuose. Konkrečios Prekės aprašymas yra laikomas neatskiriamu šių Taisyklių priedu.

10.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės Prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

10.5. Pardavėjas neteikia Prekių garantinės priežiūros paslaugų, kiekvienu konkrečiu atveju nukreipdamas Pirkėją į garantinį aptarnavimą suteikiantį centrą.

11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS

11.1. Parduotų Prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos Prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR Civilinio kodekso (toliau – CK), LR Vyriausybės 2014 liepos 22 d. nutarimu Nr. 738 patvirtintomis Mažmeninės prekybos taisyklėmis ir šių Taisyklių nuostatomis.

11.2. Pirkėjas, kuriam buvo parduota netinkamos kokybės Prekė arba Prekė su trūkumais, savo pasirinkimu turi teisę garantinio termino laikotarpiu (10.3 punktas):

11.2.1. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pašalinti Prekės trūkumus (pataisyti Prekę);

11.2.2. reikalauti iš Pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės Prekę tinkamos kokybės Preke;

11.2.3. reikalauti iš Pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą;

11.2.4. reikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą.

11.3. Norėdamas grąžinti Prekę (-es) Taisyklės nurodytais atvejais, Pirkėjas turi kreiptis į Pardavėją ir pateikti laisvos formos raštišką prašymą dėl Prekių grąžinimo.

11.4. Pirkėjui grąžinant Prekes, pagal šių Taisyklių 4.2 punktą, būtina laikytis šių sąlygų:

11.4.1. grąžinama Prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

11.4.2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;

11.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška Prekė);

11.4.4. grąžinama Prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta;

11.4.5. grąžinant Prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą ir raštišką prašymą dėl Prekių grąžinimo.

11.5. Grąžinamas Prekes Pirkėjas gali pristatyti pats į Pardavėjo fizines parduotuves nurodytu darbo laiku arba atsiųsti naudojantis savo pasirinkto kurjerio paslaugomis. Tuo atveju, kai Prekė grąžinama remiantis 4.2. ir 4.3. punktuose numatyta teise, Pirkėjui tenka Prekių grąžinimo išlaidos.

11.6. Pinigai už grąžintas Prekes visais atvejais pervedami mokėjimo pavedimu ir tik į mokėtojo banko sąskaitą.

12. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

12.1. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą Pardavėjui turi pateikti asmens duomenis, kuriais Pardavėjas gali identifikuoti Pirkėją, pristatyti Užsakymą, susisiekti prireikus papildomos informacijos ar (klientui davus sutikimą) naudoti juos tiesioginės rinkodaros tikslais.

12.2. Pirkėjas pateikdamas Užsakymą sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini Prekių užsakymui įvykdyti.

12.3. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo elektroninio pašto adresas ar telefono numeris būtų toliau naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, apie tai turi pranešti Pardavėjui.

12.4. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik Prekių pirkimo iš Pardavėjo bei tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas Taisyklių 12.3 punkte nurodyta tvarka praneša, kad nepageidauja, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius Prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

12.5. Asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas naudoja atlikdamas pavedimus iš savo kreditinių ar debetinių sąskaitų Pardavėjui bankinėse sistemose, yra tvarkomi saugiai, naudojant saugaus ryšio SSL (angl. Secure Socket Layer) sertifikatus. Visą atsakomybę už šiuos asmens duomenis neša bankai, kuriais naudojasi Pirkėjas.

12.6. Pirkėjas kaip duomenų subjektas turi teisę gauti informaciją, kaip tvarkomi jo asmens duomenys, juos koreguoti, panaikinti ar nesutikti, kad jie būtų tvarkomi.

12.7. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos pilnavertės El. parduotuvės galimybės, Pirkėjo kompiuteryje (įrenginyje) Pardavėjas įrašo informaciją – slapukus. Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio El. parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo Prekių krepšelį, išsaugojimui, svetainės lankomumo statistikos rinkimui. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros El. parduotuvės funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, priimdamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus ar kreipdamasis į Pardavėją.

12.8. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiks Pirkėjui raštišką atsakymą.

12.9. Pirkėjui nesutinkant su šiame Taisyklių skyriuje nurodytomis Asmens duomenų apsaugos nuostatomis, Pirkėjas praranda teisę naudotis El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

13. ATSAKOMYBĖ

13.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už jo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.

13.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

13.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.

13.4. Jei Pardavėjo El. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų tinklapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

13.5. Pardavėjas neatsako dėl Pirkėjo ir Pardavėjo partnerių, kurių paslaugas Pirkėjas užsako, tinkamo tarpusavio įsipareigojimų vykdymo.

13.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

14. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais, todėl gynčytinos situacijos turi būti aiškinamos pagal Taisykių nuostatas arba LR teisę.

14.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

14.3.3. Pirkėjas turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.